Aportació o fuse

L’aportació per a ser membre del dojo és de 25€ mensuals

Introduccions per a principiants 5€

Matí de zazen membres 5€, no membres 10€

Taller Dharma no membres 10€